RIKTLINJER OCH REGISTRERINGSBLANKETT FÖR DET EUROPEISKA
GREENLIGHT-PROGRAMMET
  
  

1. GreenLight-programmets omfattning och mål
2. Kriterier för deltagande
3. GreenLight-programmets Riktlinjer.

4. Förslag på partners inlämnas till EU-kommissionen eller Statens energimyndighet.
5. Erkännande av Partner.

6.
Europeiska GREENLIGHT-Programmet registreringsblankett.
  

Word 165 KB / PDF 48 KB versions


Back

1. GreenLight-programmets omfattning och mål

GreenLight-programmet är ett frivilligt projekt inom vilket organisationer och företag åtar sig att installera den bästa tekniken för effektiv belysning i lokaler och utomhus där energibesparingarna motiverar en investering. Målet är att sänka den årliga energianvändningen i svenska företag och organisationer med 200 GWh. Det skulle minska utsläppen av koldioxid med 200 000 ton, vilket spelar en betydande roll i EU:s strävan att uppnå Kyotoavtalets mål. Andra positiva effekter som genereras är minskat beroende av importerad energi, nya affärsmöjligheter för företagen inom EU, ökad lönsamhet och en förbättrad arbetsmiljön för deltagande partners.

GreenLight-programmet pågår i 5 år (2000-2004) och ska fungera som katalysator för utvecklingen av effektiv belysning. Ge klara signaler om fördelarna med ökat användande och uppmuntra till investeringar. Projektet kommer att stimuleras genom presentation av program och deltagande företag i offentliga sammanhang samt genom de PR aktiviteter som EU genomför.

2. Kriterier för deltagande

Alla institutioner, företag och organisationer, både privata och offentliga, som avser bidra till GreenLight-programmets mål kan bli en Partner i programmet. Administrativa metoder och riktlinjer är utformade för att kunna skapa en bred uppslutning av seriösa deltagare. 

Deltagandet medför inte några juridiskt bindande skyldigheter men kräver stort engagemang och betydande insatser för att målen ska uppnås. Deltagande sker genom undertecknande av en överenkommelse, vilket innebär att institutionen/organisationen/företaget åtar sig att uppfylla GreenLight-programmets riktlinjer och krav. Partnerskapet inkluderar även planlagd övervakning och rapportering av relevanta åtgärder.

Deltagande partners kan använda GreenLight-logotypen i sin marknadsföring (se punkt 6a)

GreenLight-programmets pris delas ut till de partners som uppfyller uppställda kriterier bäst

En lista över Partners i GreenLight-programmet, som även omfattar en beskrivning av respektive Partners bidrag inom programmet, kommer att publiceras i stor omfattning (broschyr, Internet m.m.).


3. GreenLight-programmets Riktlinjer. 

För att upprätthålla partnerskapets trovärdighet har följande riktlinjer utarbetats och uppfyllande av dessa kommer att kontrolleras.

1. En Partner skall utse en person som ansvarar för programmets genomförande och för all kommunikation med EU-kommissionen eller dess förordnade representanter för programmet (Energimyndigheten ). Personen ansvarar för skapandet av ledningsrutiner så att åtgärderna inom programmet kan genomföras, för fortlöpande lägesrapportering till företagsledningen och för sammanställande av rapporter till EU-kommissionen.
2. En Partner åtar sig att antingen:

uppgradera minst 50% av alla lokalutrymmen (beror på lönsamhetskravet: se punkt 8), egna eller långsiktigt arrenderade (5 år eller längre), med den bästa och mest effektiva belysningsteknik som finns tillgänglig, inklusive (men inte begränsat till):
a) att ersätta magnetiska driftdon med elektroniska driftdon
b) att ersätta enkelfärgslysrör med fullfärgslysrör
c) att installera närvarosensorer, dagsljussensorer eller annan styrning
d) att uppgradera fasta armaturer genom att komplettera med reflektorer
e) att byta ut fasta armaturer och/eller flytta/ta bort fasta armaturer
f) att ersätta glödlampsbelysning med lysrörsbelysning, helst med A-klassade kompaktlysrör eller andra högeffektiva system
g) att utföra andra åtgärder som sparar belysningsenergi


Eller
minska den totala elförbrukningen för belysning i egna eller långsiktigt arrenderade utrymmen (5 år eller längre) med minst 30%
genom att använda den bästa och mest effektiva belysningsteknologi som finns tillgänglig.

3. Alla uppgraderingar skall sträva efter förbättra belysningskvaliteten enligt existerande normer och ergonomiska rekommendationer.

4. Uppgraderingar skall vara genomförda inom 5 år från programdeltagandets början. En pilotuppgradering måste vara genomförd inom 1 år från programdeltagandets början.

5. En Partner skall varje år, räknat från programdeltagandets början (för första året inom tre månader efter påskriven överenskommelse), tillhandahålla en rapport innehållande följande information:
a) utrymmet (i kvadratmeter och procent) som avses uppgraderas påföljande år, tillsammans med referensvärden för effekt/belysningsnivåer (utgångsvärden) och energiåtgång (årlig redovisningsuppgift) samt beräknade/förväntade elbesparingar
b) uppgraderat utrymme med motsvarande reviderade data efter uppgradering, tillsammans med referensvärden för effekt/belysningsnivåer (utgångsvärden) och energiåtgång (årlig redovisningsuppgift) samt uppnådda elbesparingar (årliga framsteg.
c) Partnern skall inom tre månader efter påskriven överenskommelse även tillhandahålla en lista över, och beskrivning av, samtliga anläggningar som skall besiktigas inom ramen för GreenLight. Partnern kan då även tillhandahålla en lista med reviderade data (som ovan) för utrymme som uppgraderats upp till tre år före deltagandet i GreenLight-programmet. Dessa ombyggnader kan då tillgodoräknas inom GreenLight-programmet.

6. Partnern skall tillhandahålla dokumentation om minst en referensbyggnad som kan offentliggöras av EU-kommissionen och som i detalj beskriver utgångsvärden för energianvändning, vad som åstadkommits och den resulterande energianvändningen efter uppgraderingen. EU-kommissionen tillhandahåller beräkningar för reduktionen av föroreningar.

7. På varje byggnad som uppgraderats skall Partnern, på väl synlig plats, sätta upp en skylt, tillhandahållen av EU-kommissionen, som visar att uppgradering skett och att Partnern bidrar till bättre miljö.

8. En uppgradering av belysningen behöver inte genomföras om livscykelkostnaden (där investering och framtida driftkostnader ingår), uttryckt som en årlig annuitet, för den nya anläggningen är högre än livscykelkostnaden, uttryck som en årlig annuitet, för den befintliga anläggningen. Om Partnern inte kan uppfylla utrymmeskraven (se pkt 2) eller minskningen av den totala energianvändningen för belysning som krävs för deltagande i programmet beroende på företagets ekonomiska situation, kan Partnern dra sig ur programmet utan några som helst förbindelser, och kan ansluta sig på nytt när situationen förändras. Eftersom programmets ändamål är att minska energianvändning och växthuseffekt samt att skapa en bred uppslutning av Partners, är det mycket viktigt att alla deltagare verkligen uppnår dessa mål.

9. En Partner kan dra sig ur programmet när som helst utan några som helst förpliktelser.

10. Alla åtgärder och verksamheter inom ramen för programmet måste ske i enlighet med respektive lands nationella och lokala lagar och bestämmelser.

11. Alla nya installationer skall väljas ut så att ingen annan existerande installation skulle:
(1) bibehålla eller förbättra belysningskvaliteten i jämförelse med den utvalda installationen
(2) innebära minskad elförbrukning och
(3) utgöra en tilläggsinvestering som skulle klara lönsamhetskravet enligt punkt 8 ovan.

¹ En lista med adresser till nationella energimyndigheter kan erhållas från EU-kommissionen
² Normalt gäller partnerskapet hela bolaget/organisationen och täcker då all egen yta och/eller långsiktigt arrenderade ytor (5 år eller längre). En organisation/bolag kan emellertid medverka i programmet med bara en specifik byggnad(er). Då gäller partnerskapet endast för denna byggnad/(er). Denna byggnad(er) måste då tydligt specificeras i registreringsblanketten och i all kommunikation (informationsmaterial, hemsida, annonser mm) som bolaget genomför. Programmet kommer också att namnge byggnaden(erna) i alla sin kommunikation. Fler byggnader kan läggas till avtalet och det är även möjligt att ändra till ett partnerskap på bolagsnivå i st f på byggnadsnivå eller omvänt.
³ En tänkbar pilotuppgradering skall vara antingen en byggnad eller minst 3000 m2
ª Livscykelkostnaden beräknas mha den sk nuvärdesmetoden. Totala nuvärdet av investering och framtida driftkostnader är anläggningens livscykelkostnad.. Beräkningen skall grunda sig på en marknadsmässig kalkylränta och investeringens ekonomiska livslängd. För att möjliggöra jämförelser mellan befintlig och ny investering med olika återstående livslängd, anges sedan livscykelkostnaden som en årlig annuitet, där nuvärdet i annuitetsberäkningen är lika med den ovan beräknade livscykelkostnaden.
ª Om partnerskapet endast gäller en specifik byggnad skriv namnet på byggnaden tydligt på blanketten.


4. Förslag på partners inlämnas till EU-kommissionen eller Statens energimyndighet.

Förslag på partners i GreenLight som inlämnas till EU-kommissionen/energimyndigheten kommer att värderas och godkännas eller avslås i enlighet med ovanstående Riktlinjer.
EU-kommissionen skickar en lista över Partners i GreenLight till nationella energimyndigheter som deltar i SAVE-projektet och till medlemsländernas representanter i SAVE-kommittén. Medlemsländerna informerar EU-kommissionen om eventuell oförenlighet eller krockar med nationella projekt. Riktlinjer för övervakning och teknisk information till Partnern i GreenLight görs tillgängliga av EU-kommissionen JRC Ispra i samarbete med nationella energimyndigheter. Nationella och lokala energimyndigheter, allmännyttiga företag, branschförbund, tillverkare och distributörer av belysningskomponenter och energitjänstföretag (sk ESCOs, aktuell lista kan erhållas vid förfrågan) kan erbjuda direkt teknisk hjälp.


5. Erkännande av Partner.
  
Partners har rätt att använda GreenLight-programmets logotyp (bilaga 1), att ingå i GreenLight-katalogen (GreenLight Partnership Catalogue) samt att delta i prisutdelningar (GreenLight Awards). Dessutom kommer "aktioner" som utförs av Partners spridas i hela EU genom GreenLights annonskampanjer.


De olika aktionerna specificeras nedan.
a) Användningen av logotypen är begränsad till "programmet" i GreenLight-Partnerskapet. Partnern har ej tillåtelse att använda logotypen för andra ändamål eller i andra sammanhang.
b) EU-kommissionen/energimyndigheten övervakar att Riktlinjerna följs och återkallar användandet av logotypen och avbryter överenskommelsen om missbruk kan bestyrkas.
c) EU-kommissionen publicerar GreenLight-katalogen (the GreenLight Partnership Catalogue). Information tillhandahålls av Partnern. Dessutom kommer information om Partners i GreenLight att finnas tillgänglig i GreenLights databas, som finansieras av EU-kommissionen.
d) GreenLight-programmets pris delas ut till de bästa av GreenLights Partners i enlighet med överenskomna kriterier. Priser kommer att finnas för en mängd olika typer av Partners.

För allmän information om GreenLight-programmet kontakta:

e-mail: [email protected]
Energimyndigheten
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Heini-Marja Suvilehto Tel. 016- 544 20 58
Lotta Bångens Tel. 08-747 86 98

Paolo Bertoldi, GreenLight Programme manager
European Commission, Joint Research Centre
I-21021 Ispra (Va)
Tel. +39 0332 78 9299, Fax. +39 0332 78 9992
e-mail: [email protected]

För teknisk information och hjälp om GreenLight-programmet kontakta:

Vincent Berruto, GreenLight technical coordination
European Commission, Joint Research Centre
I-21020 Ispra
Tel +39 0332 78 9688, Fax. +39 0332 78 9992
e-mail: [email protected]

Hemsida: eu-greenlight.org

  


EUROPEISKA GREENLIGHT-PROGRAMMET
REGISTRERINGSBLANKETT

Organisationen/företaget/institutionen/myndigheten 

……………………………………………………………………………………………...
förklarar sig villig att delta i GreenLight-programmet och förbinder sig att uppfylla ovanstående kriterier. Organisationen kommer att hålla EU-kommissionen informerad om tillämpningen av ovanstående åtgärder genom regelbundna uppgraderingsrapporter.

GreenLight-ansvarig inom företaget/organisationen

Namn: ………………………………

Befattning: ………………………………

Adress ………………………………………………

Tel. / Fax. ………………………/ …………….………

E-mail: ………………………………………………

För organisationen direktör eller person bemyndigad att signera:

Namn: ………………………………

Ledningsfunktion: ………………………………

Adress ………………………………………………

Tel. / Fax. ………………………/ …………….………

E-mail: ………………………………………………

för Energimyndigheten

Underskrift ……………………… Underskrift …………………………..

Datum ……………………… Datum …………………………
(Peter Rohlin, avdelningschef)

Vänligen skicka signerat kontrakt till
Energimyndigheten OBS! Märk kuvertet "GREENLIGHT"
att: Heini-Marja Suvilehto
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Bilaga 1

Lagar och rekommendationer för belysning, enligt hänvisning pkt 3.

1. AFS 2000:42 "Arbetsplatsens utformning"
2. AFS 1991:8 "Belysning"
3. AFS 1998:5 "Arbete vid bildskärm"
4. "Programkrav för belysning", Energimyndigheten. Rekommendationerna finns för följande

 lokaltyper:
Kontor
Skolor
Vårdlokaler
Flerbostadshus
Verkstadsindustrier
Sporthallar
Livsmedelsbutiker

5. ADI 477 "Myndigheternas försiktighetsprincip avseende EMF-fält"

* In case of site(s) partnership please indicate clearly the name of the site(s)