EUROOPAN GREENLIGHT-OHJELMAN SUUNTAVIIVAT
  
  
 1. GreenLight–ohjelman tavoitteet ja laajuus
 2. GreenLight-ohjelma
 3. Kelpoisuuskriteerit
 4. GreenLight-ohjelman suuntaviivat
 5. Osallistuminen GreenLight-ohjelmaan
 6. Partnerin tunnistus
 7. ILMOITTAUTUMISLOMAKE
   

PDF / WORD


Back

1. GreenLight–ohjelman tavoitteet ja laajuus

Pyrittäessä pienentämään Euroopan yhteisön CO2-päästöjä on tärkeää vauhdittaa tehokkaan valaistuksen yleistymistä liiketiloissa ja julkisissa rakennuksissa. Samalla vähennetään myös riippuvuutta energiantuonnista, lisätään Euroopan unionin teollisuuden toimintamahdollisuuksia ja parannetaan työoloja.

GreenLight-ohjelma kuuluu energiatehokkuuden toimintaohjelman kokonaisstrategiaan. Se on suunniteltu nopeuttamaan tehokkaan valaistuksen yleistymistä palvelusektorilla. Tarkoituksena on lisätä yksityisiä sijoituksia tehokkaaseen valaistukseen kohdentamalla julkiset tukiohjelmat GreenLight-ohjelman tavoitteiden mukaisiksi. Keinoina käytetään suhdetoimintaa ja yleisen tietoisuuden lisäämistä.

GreenLight-ohjelma tulee jatkumaan 5 vuotta (2000-2004) toimien katalyyttina tehokkaan valaistuksen avainsektorien kehittämisessä ja lähettäen selviä viestejä tehokkaan valaistuksen lisääntyvän käytön suuntaan ja rohkaisten investointeja.


2. GreenLight-ohjelma

GreenLight-ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, jossa yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä liikeyritykset sitoutuvat parantamaan toimitilojensa valaistuksen laatua aina siellä ja silloin, kun energiansäästöt puoltavat investointia ja asentamaan parhaat mahdolliset tehokkaan valaistuksen järjestelmät uusiin rakennuksiin. GreenLight-ohjelman tavoitteet ohjelmaan ilmoittautuneille osallistujille (Partnereille): 

 • parantaa valaistuksen laatua nykyisissä tuotantotiloissa ja
 • rakentaa kaikki uudet tilat energiaa säästävällä tekniikalla, siten 
 • vähentäen käyttömenoja
 • parantaen valaistuksen laatua ja työntekijöiden tuottavuutta
 • estäen kasvihuonekaasujen ja muiden saasteiden päästöjä ja
 • parantaen ohjelmaan osallistujien taloudellista toimintaa
GreenLight-ohjelma on kehitetty kaupallisten ja julkisten yhtiöiden saamiseksi mukaan parantamaan valaistusjärjestelmien laatua. Vaikka se ei sisällä juridisesti sitovia velvoitteita, ohjelmaan liittyminen vaatii vahvaa sitoutumista ja huomattavaa panostusta GreenLight-ohjelman tavoitteisiin. Ohjelmaan liitytään ilmoittautumalla, jolloin ko. yhteisö, organisaatio tai yhtiö sitoutuu täyttämään GreenLight-ohjelman vaatimukset. Partnerit voivat käyttää GreenLight-logoa ja heidän asiaankuuluvia toimenpiteitään voidaan käyttää hyväksi tuotaessa esille GreenLight-ohjelmaa  esimerkiksi palkintojen, luetteloiden ja mainonnan avulla.

Luettelo GreenLight-ohjelman Partnereista, johon sisältyy kuvaus kunkin erityispanoksesta GreenLight-ohjelmaan, julkaistaan laajalti (esite, Internet, jne).

Osallistuminen sisältää myös asianmukaisten toimien seurannan ja raportoinnin.


3. Kelpoisuuskriteerit

Kukin julkinen tai yksityinen yhteisö, yritys tai organisaatio, joka aikoo panostaa GreenLight-ohjelman tavoitteisiin, voi päästä GreenLight-ohjelman Partneriksi. GreenLight-ohjelman hallinnolliset menettelyt ja suuntaviivat tulevat olemaan sellaiset, että ne antavat tilaa laajalle joukolle vakavissaan toimivia osanottajia. Kuitenkin osallistumisen uskottavuuden säilyttämiseksi joitakin kelpoisuuskriteerejä on kehitetty nykyisten Suuntaviivojen muodossa. Lisäksi näiden Suuntaviivojen toteutumista seurataan. Yleisesti järjestelmä on pyritty tekemään niin suoraviivaiseksi ja kevyeksi kuin mahdollista.


4. GreenLight-ohjelman suuntaviivat
Jokaisen partnerin tulee nimetä yritysjohtaja, joka on vastuussa ohjelman toteuttamisesta ja kaikesta viestinnästä Euroopan komissioon tai sen edustajiin ohjelmaa koskevissa asioissa (esim. kansalliset energiatoimistot¹). Yritysjohtajan tulee huolehtia johtamisjärjestelmien luomisesta ohjelman toteuttamiseksi, raportoinnista organisaation johdolle sen kehityksestä ja raporttien laatimisesta Euroopan komissiolle.
Kunkin partnerin² tulee sitoutua joko:  

uudistamaan vähintään 50% kaikesta soveltuvasta (kannattavuuskriteerin mukaan: ks. kohta 8) omistettujen tai pitkäaikaisesti vuokrattujen toimitilojen (5 vuotta tai enemmän) valaistuksesta parhaalla mahdollisella tavalla, mukaan luettuna vaan ei rajoittuen:

 1. magneettisten kuristimien korvaaminen elektronisilla liitäntälaitteilla
 2. vanhojen loistelamppujen korvaaminen uusilla loistelampuilla, joilla on parempi valotehokkuus ja hyvät värintoisto-ominaisuudet
 3. läsnäoloanturien, päivänvaloanturien tai muiden säätimien lisääminen
 4. vanhojen valaisinten optisten ominaisuuksien parantaminen
 5. valaisinten uusiminen, ja/tai niiden poistaminen/siirtäminen,
 6. hehkulamppujen korvaaminen loistelampuilla, mieluiten A-luokan pienloistelampuilla tai muilla suuren hyötysuhteen valaisimilla
 7. kaikki muutkin toimet, joilla säästetään valaistukseen käytettävää energiaa.
Lisäksi tulee käyttää sellaista ohjausta, joka sammuttaa tarpeettomat valot turhan käytön välttämiseksi ja päivänvalon hyödyntämiseksi.

Tai

vähentää valaistuksen kokonaiskulutusta omissa tai pitkäaikaisesti vuokratuissa tiloissa (5 vuotta tai enemmän) vähintään 30% käyttämällä parasta mahdollista valaistustekniikkaa.

Kaikkien uudistusten tulee tähdätä valaistuksen laadun säilyttämiseen tai parantamiseen olemassa olevien normien ja ergonomisten suositusten mukaan.
Uudistukset tulee toteuttaa viiden vuoden kuluessa ohjelmaan liittymisestä. Kokeiluhanke³ tulee toteuttaa vuoden kuluessa ohjelmaan liittymisestä.
Kunkin partnerin tulee toimittaa jokaisen ohjelmaan osallistumisvuotensa alussa (ensimmäisenä vuonna kolmen kuukauden kuluessa hyväksymiskirjeen vastaanottamisesta) seuraavat tiedot:
 1. tulevana vuonna uudistettavaksi tarkoitettu alue (neliömetreinä ja prosentteina) ja vertailusähkötehot (lähtötaso), valaistustasot ja energiankulutus (vuositasolla) sekä ennustettavat/odotettavat sähkönkulutuksen säästöt;
 2. jo uudistetun alueen pinta-ala sekä vastaavat uudistuksen jälkeiset tiedot sekä vertailusähkötehot (lähtötaso), valaistustasot ja saavutettu sähkönkulutuksen säästö (vuotuinen kehitys).
 3. partnerin tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa hyväksymiskirjeen vastaanottamisesta luettelo niistä omistamistaan tai pitkäaikaisesti vuokraamistaan tiloista, joita voidaan tarkastella GreenLight-ohjelman puitteissa. Partneri voi myös toimittaa luettelon uudistetun alueen tiedoista (kuten yllä) kolmelta GreenLight-ohjelmaan liittymistä edeltävältä vuodelta. Näitä uudistuksia kohdellaan samoin kuin GreenLight-ohjelmassa tehtyjä muutoksia.
Kunkin partnerin tulee toimittaa Euroopan komissiolle asiakirjat ainakin yhdestä julkistamiseen kelpaavasta rakennuksesta, jonka osalta on selvitetty energian käytön yksityiskohdat, tehdyt muutokset ja nykyinen energiankulutus uudistuksen jälkeen. Euroopan komissio tulee antamaan arvionsa näin saavutetusta saastekuormituksen vähentymisestä.
Partnerin tulee kertoa hyvin näkyvällä paikalla Euroopan komission tarjoamalla merkillä jokaisessa näin uudistetussa rakennuksessa, että rakennus on uudistettu ja osallistuu omalta osaltaan ympäristön parantamiseen.
Jotta voitaisiin päättää läpäiseekö energiatehokas valaistusinvestointi tuottavuuskriteerit, Partnerin tulee valita joko kriteeri (1) sisäinen korko4 (IRR) 20% laskettuna 15 vuoden ajalle tai vaihtoehtoisesti (2) pienimmän elinikäkustannuksen sääntö5 kohteen elinaikana (vähintään 5 vuotta). Jos Partneri ei pysty täyttämään pienimmän tilan vaatimusta tai valaistuksen kokonaiskulutuksen vähentämisen vaatimusta taloudellisen tilanteensa vuoksi, se voi jättäytyä ohjelmasta ilman estettä uudelleen liittymiselle taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. Koska ohjelman tarkoituksena on vähentää energiankulutusta ja kasvihuoneilmiötä sekä tarjota Partnereille laajin mahdollinen tunnustus, on tärkeää varmistaa kaikkien osanottajien pääseminen näihin tavoitteisiin.
Partnerit voivat vetäytyä ohjelmasta milloin tahansa rangaistuksetta.
Mukautuminen Euroopan yhteisön sekä kansallisten ja paikallisten määräysten noudattamiseen on pakollista kaikissa niissä toimissa ja hankkeissa, joita suoritetaan tämän ohjelman puitteissa.
Kaikki uudet asennukset tulee valita siten, ettei ole olemassa vaihtoehtoista asennustapaa, jolla voisi: (1) saavuttaa tai ylittää valitun toteutuksen valaistuksen laadun ja (2) kuluttaa vähemmän energiaa ja (3) käyttää lisäinvestointia, joka voisi läpäistä kohdan 8 kannattavuustarkastelun.  

1Luettelo kansallisista energiatoimistoista osoitteineen on pyynnöstä saatavissa komissiosta

2Sitoumus tehdään tavallisesti yritystasolla kattaen kaikki yrityksen omistamat tai pitkäaikaisesti vuokraamat toimitilat (5 vuotta tai enemmän). Yritys voi myös liittyä GreenLight-ohjelmaan rajoittuen vain yhteen tai joihinkin rakennuksiin, jolloin nämä suuntaviivat koskevat vain kyseisiä kohteita. Ilmoittautumisen koskiessa vain yhtä tai joitakin rakennuksia kohteet on yksilöitävä selkeästi. Kun yritys liittyy GreenLight-ohjelmaan vain yhdellä rakennuksella (esim. hotelliketju liittyy vain hotellilla XY kaupungissa ZZ), tämän on käytävä ilmi kaikessa yrityksen GreenLight-ohjelmaan liittyvässä tiedotusaineistossa, esim. www-sivuilla, mainoksissa jne. Komissio käyttää kyseisen kohteen tai kohteitten nimiä kaikessa tiedotusaineistossaan esim. www-sivuilla, esitteissä, julisteissa jne. Yritys voi liittää sopimukseensa lisää kohteita, samoin kuin yritys voi aina halutessaan siirtyä rakennustason sopimuksesta yritystason sopimukseen tai päinvastoin.

3Hyväksyttävän kokeiluhankkeen tulee olla joko rakennus tai vähintään 3000 m2

4Sisäinen korko on se korkotaso, jolla tulevien kassavirtojen nykyarvo vastaa hankkeen alkukustannuksia. Prosentteina ilmaistuna sitä voidaan helposti verrata lainakorkoihin tarkasteltaessa hankkeen kannattavuutta. Tasaisten kassavirtojen tapauksessa 20% IRR 15 vuoden ajalle vastaa 4.7 vuoden takaisinmaksuaikaa

5Pienimmän elinikäkustannuksen sääntö sisältää energiatehokkaan valaistusinvestoinnin hyväksymisen, kun investoinnin nykyarvo (NPV) on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. Nykyarvo on se kokonaiskassavirta, jonka hanke kehittää elinaikanaan mukaan luettuna aloituskustannukset (lasketaan negatiivisina) ja diskonttaamalla tulevat kassavirrat (rahalliset säästöt, lasketaan positiivisina).


5. Osallistuminen GreenLight-ohjelmaan

Seuraavia komission ilmoittautumisohjeita noudattamalla tehokas osallistuminen GreenLight-ohjelmaan alkaa heti komission lähettämän hyväksymiskirjeen saavuttua. Komissio tarkastelee osallistumista vuosittain sen mukaan, miten em. suuntaviivoja on noudatettu. Jos yritys ei ole toiminut em. suuntaviivojen mukaisesti, komissiolla on oikeus lakkauttaa yrityksen mukanaolo GreenLight-ohjelmassa.

Komissio tulee lähettämään luettelon GreenLight Partnereista kansalliselle GreenLight-edustajalle (luettelo saatavissa internetistä https://eu-greenlight.org) ja jäsenvaltioiden edustajille SAVE Komiteassa. Valvonnan Suuntaviivat ja Tekniset Tiedot GreenLight Partnereille ovat saatavilla internetistä  https://eu-greenlight.org. Lisäksi kansalliset ja paikalliset energiatoimistot, sähköyhtiöt, valaistuskomponenttien valmistajat ja myyjät sekä ESCO:t (päivitetty luettelo saatavissa) voivat tarjota suoraa teknistä apuaan.


6. Partnerin tunnistus

Partnerit saavat käyttää GreenLight-ohjelman logoa, pääsevät mukaan GreenLight-patnerien luetteloon ja ovat ehdolla GreenLight-palkintojen jaossa. Lisäksi GreenLight-partnerien "toimista" tiedotetaan EU:n laajuisella tasolla GreenLight-mainoskampanjassa. 

Erilaiset toimet on määritelty seuraavassa.

 • a) Logon käyttö rajoittuu  vain GreenLight-ohjelman toimiin. Partneri ei saa käyttää logoa muihin tarkoituksiin tai toimintoihin.
 • b) Komissio valvoo suuntaviivojen toteuttamista ja sillä on oikeus evätä logon käyttö ja lakkauttaa osallistuminen, jos väärinkäyttöä esiintyy.
 • c) Komissio tulee julkaisemaan luetteloa GreenLight Partnership. Partnerit tulevat tarjoamaan tietoa. Lisäksi GreenLight-osallistumisesta tullaan kertomaan komission ylläpitämässä GreenLight-tietokannassa. 
 • d) GreenLight-ohjelman palkinnot annetaan parhaille GreenLight-osallistujille asetettavien ja sovittavien kriteerien mukaisesti. Palkintoja tullaan jakamaan joukolle eri tyyppisiä partnereita erikseen sovittavalla tavalla.

GreenLight-ohjelmasta on saatavissa yleistietoja ottamalla yhteyttä:
Paolo Bertoldi, GreenLight Programme manager
European Commission, Joint Research Centre,
I-21020 Ispra (Va)
Tel +39 0332 78 9299, Fax. +39 0332 78 9992

e-mail: [email protected]

GreenLight-ohjelmasta on saatavissa teknisiä tietoja ja apua ottamalla yhteyttä:

Vincent Berrutto, GreenLight technical co-ordination
European Commission, Joint Research Centre,
I-21020 Ispra (VA)
Tel +39 0332 78 9688, Fax. +39 0332 78 9992

e-mail: [email protected]

WWW-sivustomme osoite on https://eu-greenlight.org


EUROOPAN GREENLIGHT-OHJELMAAN OSALLISTUMINEN

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

organisaatio/yritys/yhteisö/viranomainen6
 ………………………………………………………………..
ilmaisee halukkuutensa osallistua GreenLight-ohjelmaan ja sitoutuu täyttämään oheisissa Suuntaviivoissa kuvatut kriteerit

Organisaatio tulee säännöllisillä päivitettävillä raporteillaan pitämään Euroopan Komission informoituna edellä kuvattujen toimenpiteiden toteutuksesta.

GreenLight-ohjelmasta vastaavaksi henkilöksi yhtiö on nimennyt:

………………………………
 

Yhtiön puolesta

Johtaja tai valtuutettu:
Nimi:     ………………………………
Vastuualue:    ………………………………
Osoite  ………………………………………………
Tel. / Fax.   ………………………/ …………….………
 

Allekirjoitus ………………………………….
Päiväys   …………………………………

Olkaa hyvä ja lähettäkää tämä ilmoittautumislomake osoitteella:

Paolo Bertoldi

European Commission, Joint Research Centre
TP 450
I-21020 Ispra (VA)
Tel. +39 0332 789299
Fax. +39 0332 789992

E-mail: [email protected]

6Ilmoittautumisen koskiessa vain yhtä tai joitakin rakennuksia kohteet on yksilöitävä selkeästi.