EUROOPAN GREENLIGHT-OHJELMAN TUKIJAN SUUNTAVIIVAT
  
  
 1. GreenLight-ohjelman tavoitteet ja ulottuvuus
 2. GreenLight-ohjelma
 3. GreenLight-tukijat
 4. GreenLight-ohjelman tukijoiden suuntaviivat
 5. Osallistuminen GreenLight-ohjelmaan
 6. Tukijoiden tunnistus
 7. ILMOITTAUTUMISLOMAKE
    

PDF / WORD97


Back

1. GreenLight-ohjelman tavoitteet ja ulottuvuus

Pyrittäessä pienentämään Euroopan yhteisön CO2-päästöjä on tärkeää vauhdittaa tehokkaan valaistuksen yleistymistä liiketiloissa ja julkisissa rakennuksissa. Samalla vähennetään myös riippuvuutta energiantuonnista, lisätään Euroopan unionin teollisuuden toimintamahdollisuuksia ja parannetaan työoloja.

GreenLight-ohjelma kuuluu energiatehokkuuden toimintaohjelman kokonaisstrategiaan. Se on suunniteltu nopeuttamaan tehokkaan valaistuksen yleistymistä palvelusektorilla. Tarkoituksena on lisätä yksityisiä sijoituksia tehokkaaseen valaistukseen kohdentamalla julkiset tukiohjelmat GreenLight-ohjelman tavoitteiden mukaisiksi. Keinoina käytetään suhdetoimintaa ja yleisen tietoisuuden lisäämistä.

GreenLight-ohjelma tulee jatkumaan 5 vuotta (2000-2004) toimien katalyyttina tehokkaan valaistuksen avainsektorien kehittämisessä, lähettää selviä viestejä tehokkaan valaistuksen lisääntyvän käytön suuntaan ja rohkaisee investointeja.


2. GreenLight-ohjelma

GreenLight-ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, jossa yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä liikeyritykset sitoutuvat parantamaan toimitilojensa valaistuksen laatua aina siellä ja silloin, kun energiansäästöt puoltavat investointia ja asentamaan parhaat mahdolliset tehokkaan valaistuksen järjestelmät uusiin rakennuksiin. GreenLight-ohjelman tavoitteet ohjelmaan ilmoittautuneille osallistujille (Partnereille): 

 • parantaa valaistuksen laatua nykyisissä tuotantotiloissa ja
 • rakentaa kaikki uudet tilat energiaa säästävällä tekniikalla, siten 
 • vähentäen käyttömenoja
 • parantaen valaistuksen laatua ja työntekijöiden tuottavuutta
 • estäen kasvihuonekaasujen ja muiden saasteiden päästöjä ja
 • parantaen ohjelmaan osallistujien taloudellista toimintaa
GreenLight-ohjelma on kehitetty kaupallisten ja julkisten yhtiöiden saamiseksi mukaan parantamaan valaistusjärjestelmien laatua. Vaikka se ei sisällä juridisesti sitovia velvoitteita, ohjelmaan liittyminen vaatii vahvaa sitoutumista ja huomattavaa panostusta GreenLight-ohjelman tavoitteisiin. Ohjelmaan liitytään ilmoittautumalla, jolloin ko. yhteisö, organisaatio tai yhtiö sitoutuu täyttämään GreenLight-ohjelman vaatimukset. Partnerit voivat käyttää GreenLight-logoa ja heidän asiaankuuluvia toimenpiteitään voidaan käyttää hyväksi tuotaessa esille GreenLight-ohjelmaa  esimerkiksi palkintojen, luetteloiden ja mainonnan avulla. 

Luettelo GreenLight-ohjelman Partnereista, johon sisältyy kuvaus kunkin osallistujan erityispanoksesta GreenLight-ohjelmaan, julkaistaan laajalti (esite, Internet jne).

Osallistuminen sisältää myös asianmukaisten toimien seurannan ja raportoinnin.


3. GreenLight-tukijat

GreenLight-tukijoiden ohjelma on laadittu auttamaan Euroopan komissiota ja kansallisia GreenLight-edistäjiä (esim. kansalliset energiatoimistot) GreenLight-ohjelman esittämisessä potentiaalisille  osallistujille ja tukemaan jo ilmoittautuneita GreenLight-ohjelman osallistujia heidän pyrkimyksissään vähentää valaistuksen energiankäyttöä. GreenLight-tukijoiden ohjelma on avoin käytännöllisesti katsoen kaikille asiasta kiinnostuneille osapuolille valaistusalalla; ilmoittautumiset ovat erityisen toivottuja seuraavilta:

 • laitevalmistajat (lamput, liitäntälaitteet, valaisimet, ohjausjärjestelmät, muut komponentit);
 • valaistussuunnittelijat;
 • sähköyhtiöt ja energiapalveluyritykset (Energy Service Companies, ESCO);
 • valaisinlaitteiden maahantuojat, tukkuliikkeet ja myyjät;
 • kansalliset ammatilliset ja kaupalliset yhdistykset (esim. valaistussuunnittelijat, arkkitehdit, valaistusasentajat, valaistuksen tutkijat, sähköurakoitsijat);
GreenLight-tukijan tulee suorittaa tiettyjä toimia tukeakseen  GreenLight-ohjelmaa niiden Suuntaviivojen mukaan, jotka on kuvattu luvussa 4 ja yksilöllisessä sopimuksessa. Vastineeksi tukija saa julkista tunnustusta ponnisteluistaan GreenLight-ohjelman tukemisessa. 

Liittyminen tukijoihin vaatii sitoutumista GreenLight-ohjelman tavoitteisiin, vaikka velvoitteet eivät olekaan juridisesti sitovia. Ohjelmaan liitytään ilmoittautumalla, jolloin ko. yritys sitoutuu täyttämään GreenLight-ohjelman tukijan vaatimukset. Tukijat voivat käyttää GreenLight-logoa ja heidän asiaankuuluvia toimiaan voidaan sisällyttää hankkeen edistämisen ja tekniikan tukimateriaaliin kuten laitetietokantoihin jne. 

Luettelo GreenLight-ohjelman tukijoista, johon sisältyy kuvaus kunkin osallistujan erityispanoksesta GreenLight-ohjelmaan, tullaan julkaisemaan laajalti (esite, Internet jne).


4. GreenLight-ohjelman tukijoiden suuntaviivat
Jokaisen tukijan tulee nimetä ohjelman suorittamiseen ja Euroopan Komission tai sen ohjelmasta vastaavien edustajien (esim. kansalliset energiatoimistot ) kanssa käytävän viestinnän varmistamiseen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee huolehtia  resurssien kohdentamisesta ohjelman toteutukseen, raportoida organisaation johdolle sen kehityksestä ja laatia raportit Euroopan komissiolle.
Kunkin tukijan tulee edistää GreenLight-ohjelmaa ja sen tavoitteita. Erityisesti kunkin tukijan tulee auttaa komissiota tai sen ohjelmaan nimettyjä edustajia (esim. kansalliset energiatoimistot) edistämään GreenLight-ohjelmaa ja tehokkaita valaistusratkaisuja potentiaalisille ohjelmaan osallistujille.
Kunkin tukijan tulee tarjota komissiolle ajantasaista, ei-luottamuksellista ja kaupallisesti saatavaa informaatiota tuotteistaan, tekniikastaan ja palveluistaan GreenLight-ohjelmaan kuuluvilla aloilla mukaan luettuina teknisesti parhaat ja valaistuksen käyttömenoja säästävät ratkaisut.
Kunkin tukijan tulee kertoa asiakkailleen energiansäästön ja GreenLight-ohjelman hyödyistä.
Kunkin tukijan tulee laatia erityinen suunnitelma GreenLight-ohjelman edistämisestä ja lähettää se komissiolle kolmen kuukauden kuluessa hyväksymiskirjeen vastaanottamisesta yhdessä lyhyen kuvauksen kanssa yhtiön toiminnasta.
Tukija voi vetäytyä ohjelmasta milloin tahansa rangaistuksetta.
Mukautuminen Yhteisön sekä kansallisten ja paikallisten määräysten noudattamiseen on pakollista kaikissa niissä toimissa ja hankkeissa, joita suoritetaan tukijaohjelman puitteissa.
Yllä mainittujen pakollisten vaatimuksien lisäksi suositellaan seuraavia vapaaehtoisia vaatimuksia. Minkä tahansa alla olevista vaatimuksista täyttävä tukija voi käyttää mainonnassaan ja myynninedistämisaineistossaan titteliä “tukija”:
 • 8.1  luo esittelytilan GreenLight-ohjelmalle toimitiloihinsa;
 • 8.2  luo näyttelytilan vähintään viidelle suurelle lento- tai rautatieasemalle missä tahansa Euroopan unionin sisällä;
 • 8.3  auttaa uudistamaan ja luomaan näkyvän tilan GreenLight-ohjelmalle huomattavaan paikkaan (esim. museoon, ostoskeskukseen tai konserttisaliin);
 • 8.4  osoittaa tukeaan GreenLight-ohjelmalle kaikessa valaistuksen tuotteita ja palveluja koskevassa mainonnassaan Euroopassa;
 • 8.5  hankkii viisi potentiaalista asiakasta GreenLight-ohjelmaan vuoden aikana;

5.  Osallistuminen GreenLight-ohjelmaan

Seuraavia komission ilmoittautumisohjeita noudattamalla tehokas osallistuminen GreenLight-tukijoiden ohjelmaan alkaa heti komission lähettämän hyväksymiskirjeen saavuttua. Komissio tarkastelee osallistumista vuosittain sen mukaan, miten em. suuntaviivoja on noudatettu. Jos yritys ei ole toiminut em. suuntaviivojen mukaisesti, komissiolla on oikeus lakkauttaa yrityksen mukanaolo GreenLight tukijaohjelmassa.
Komissio tulee lähettämään luettelon GreenLight tukijoista kansalliselle GreenLight-edustajalle (luettelo saatavissa internetistä https://eu-greenlight.org) ja jäsenvaltioiden edustajille SAVE Komiteassa. Valvonnan Suuntaviivat ja Tekniset Tiedot GreenLight-ohjelmasta ovat saatavilla internetistä  https://eu-greenlight.org. 


6. Tukijoiden tunnistus

Tukijat saavat käyttää GreenLight-ohjelman logoa, pääsevät mukaan GreenLight-luetteloon ja ovat ehdolla GreenLight-palkintojen jaossa. Lisäksi GreenLight-tukijoiden "toimista" tiedotetaan EU:n laajuisella tasolla GreenLight-mainoskampanjassa. 

Erilaiset toimet on määritelty seuraavassa.

 • a) Logon käyttö rajoittuu GreenLight-ohjelmaa edistäviin toimiin. Logoa ei saa käyttää tiettyjen tuotteiden tai palvelujen tarjonnassa. Partneri ei saa käyttää logoa muihin tarkoituksiin tai toimintoihin.
 • b) Komissio valvoo suuntaviivojen toteuttamista ja sillä on oikeus evätä logon käyttö ja lakkauttaa osallistuminen tukijaohjelmaan, jos väärinkäyttöä esiintyy.
 • c) GreenLight-ohjelman palkinnot annetaan parhaille GreenLight-tukijoille asetettavien ja sovittavien kriteerien mukaisesti.

EUROOPAN GREENLIGHT-OHJELMAAN OSALLISTUMINEN

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

organisaatio/yritys/yhteisö/viranomainen
 ………………………………………………………………..
ilmaiseen halukkuutensa osallistua GreenLight-tukijoiden ohjelmaan ja sitoutuu täyttämään oheisissa Suuntaviivoissa kuvatut kriteerit

Organisaatio tulee säännöllisillä päivitettävillä raporteillaan pitämään Euroopan Komission informoituna edellä kuvattujen toimenpiteiden toteutuksesta. 

GreenLight-ohjelmasta vastaavaksi henkilöksi yhtiö on nimennyt:

………………………………
 

Yhtiön puolesta

Johtaja tai valtuutettu:
Nimi:     ………………………………
Vastuualue:    ………………………………
Osoite  ………………………………………………
Tel. / Fax.   ………………………/ …………….………
 

Allekirjoitus ………………………………….
Päiväys   …………………………………

Olkaa hyvä ja lähettäkää tämä rekisteröintilomake osoitteella:

Paolo Bertoldi

European Commission, Joint Research Centre
TP 450
I-21020 Ispra (VA)
Tel. +39 0332 789299
Fax. +39 0332 789992
E-mail: [email protected]